erazahan car

Երազահան Նոճու Ծառ

Երազահան Նոճու Ծառ

Երազում նոճու ծառ տեսնել նշանակում է – Վիշտ, տրտմութիվն, գործերու մեջ ըլլալիք յապաղում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *