Erazahan Niharel

Երազահան Նիհարել: Erazahan Niharel

Երազահան Նիհարել

Երազում նիհարել նշանակում է – Նշան է ցավերէ եվ հոգերէ ազատման:

Ժամանակակից Երազահան Նիհարել

Երազում նիհարելն աղքատության, զրկանքների և ապրումների նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *