Erazahan Moruq

Երազահան Մորուք: Erazahan Moruq

Երազահան Մորուք

Երազում մորուք տեսնել նշանակում է – Զորութիվն եվ մեծութիվն կը նշանակէ, երբեմն տկարութիվն եվ տգիտութիվն:

Ժամանակակից Երազահան Մորուք

Ինքներդ ձեզ մորուքով տեսնելը գործերի բարեհաջող ընթացքի և եկամտի նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published.