Erazahan Metaxadram

Երազահան Մետաղադրամ: Erazahan Metaxadram

Երազահան Մետաղադրամ

Մետաղադրամներ տասնելը նշանակում է կյանքից լիարժեք բավարարավածություն ստանալ:

Եթե հաշվել եք մետաղադրամները, ապա կցուցաբերեք ժլատություն:

Եթե զոհաբերել եք աղքատներին, ապա ձեռք կբերեք հավատարիմ ընկերներ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *