erazahan barach lsel

Երազահան Կովի Բառաչ Լսել

Երազահան Կովի Կամ Եզան Բառաչ Լսել

Երազում կովի կամ եզան բառաչ լսելը դա  – Տխուր դեպքերու նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *