Erazahan Koxmnacuyc

Երազահան Կողմնացույց: Erazahan Koxmnacuyc

Երազահան Կողմնացույց

Երազում կողմնացույց տեսնել – Կը նշանակէ թէ երկար ճամբորդութիվն պիտի ընէք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *