Erazahan Lusan

Երազահան Լուսան: Erazahan Lusan

Երազահան Լուսան

Լուսանը երազում խոսում է այն մասին, որ ձեր թշնամիները քնած չեն:

Նրանք փորձում են ձեզ վնասել ինչպես անձնական, այնպես էլ գործնական կյանքում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *