erazahan esh

Երազահան Էշ: Erazahan Esh

Երազահան Էշ

Երազում էշ տեսնել նշանակում է – Համբերութեան, քաջութեան եվ գիտութեան նշան է:

Ժամանակակից Երազահան Էշ

Երազում Էշ տեսնելը նշանակում Է համբերություն և համառություն։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *