erazahan esh

Երազահան Էշ Բեռնել

Երազահան Էշ Բեռնել

Երազում էշ բեռնել նշանակում է – Փափաքած նպատակիդ պիտի հասնիս:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *