Erazahan dram

Երազահան Դրամ: Erazahan Dram

Երազահան Դրամ

Երազում դրամ տեսնել նշանակում է – Վաստակի նվազութիվն եվ կորուստ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *