erazahan dmak

Երազահան Դմակ: Erazahan Dmak

Երազահան Դմակ

Երազում դմակ տեսնելը – Առատութիվն եվ խնդութիվն կը նշանակէ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *