erazahan ditak

Երազահան Դիտակ: Erazahan Ditak

Երազահան Դիտակ

Երազում դիտակ տեսնել կնշանակի – Հեռավորութիվն մեր բարեկամներէ:

<<Դիտակ>> – Զանազան կարգի և տարբեր նպատակների ծառայող տեսողական գործիքների ընդհանուր անուն: Աստղագիտական դիտակ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *