Erazahan mard

Երազահան Գեղեցկադեմ Մարդ

Երազահան Գեղեցկադեմ Մարդ

Երազում գեղեցկադեմ մարդ տեսնել նշանակում է – Կնոջ համար որոգայթներ եվ խաբէութիվն, այրելու համար՝ գոհունակութիվն եվ երբեմն մրցակից:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *