erazahan burastan

Երազահան Բուրաստան. Erazahan Burastan

Երազահան Բուրաստան

Երազում բուրաստան տեսնել նշանակու է, որ – Բարիք պիտի վայելես իգական սեռեն:

<<Բուրաստան>>- Բուրավետ ծառերի ու ծաղիկների տնկարան, ծաղկոց

Leave a Reply

Your email address will not be published.