erazahan busaget

Երազահան Բուսագետ: Erazahan Busaget

Երազահան Բուսագետ

Եթե երազում տեսել եք բուսագետի, ապա դա նշանկում է  – Գործերու յաջողութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *