erazahan bujum stanal

Երազահան Բուժում Ստանալ

Երազահան Բուժում Ստանալ

Երազում բուժում ստանալ տեսնելը, դա  – Նեղուիլ կը  նշանակէ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *