erazahan bardzrutyunic ynknel

Երազահան Բարձրությունից Ընկնել

Երազահան Բարձրությունից Ընկնել

Երազում բարձրությունից ընկնել նշանակում է  – Պատիվդ եվ շահդ պիտի կորսնցնես եվ վերստանաս:

Leave a Reply

Your email address will not be published.