Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Ք

Քաթա ՝ ուտել

Քալել

Քալել արագ

Քահանայ

Քաղաք

Քաղաք մտնել

Քաղաքակից(հայրենակից)

Քաղաքապետ

Քաղաքացի

Քաղցրավենի

Քառակուսի ՝ բան մը

Քամոց

Քամի

Քար

Քար ժողվել

Քար նետել

Քարայր

Քարայր ապաստանիլ

Քարափ

Քարետախտակ

Քարոզ լսել

Քարոզ խոսիլ

Քարտես (Քարտեզ)

Քարտուղար գրասենյակի

Քարտուղար ըլլալ

Քացախ

Քացախ խմել

Քեռայր

Քերծէ(շուն)

Քերոց ՝ ձիերու

Քթան