Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Չ

Չաման

Չաման ուտել

Չամիչ

Չամիչ ուտել

Չարչարուիլ

Չարութիվն ընել

Չարութեան ենթարկուիլ

Չափազանցութիվն ընել՝որեվէ խնդրոյ մեջ

Չափել

Չափել կերպաս

Չափել հողամաս մը

Չինաստան՝գացած ըլլալ

Չինացի

Չղջիկ

Չմշկել

Չոր պտուղ ուտել

Չորթան

Չորցնել որեվէ բան

Չուան

Չուան սեվ

Չուան քաշել

Չոքոլաթ

Չոքոլաթ ուտել

Չքավոր մեկը