Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Յ

Յախճապակի

Յակինթ

Յաճախորդ ըլլալ մեկուն

Յաճախորդ ընդունիլ գործի կամ խանութի մէջ

Յամառութիվն երազել

Յայտարարութիվն ընել

Յայտնել ՝ որեվէ մեկուն կարեվոր խնդիր մը

Յանդգնութիվնը

Յանձնարարութիվն ՝ ընել մեկուն

Յանձնարարութիվն ստանալ

Յանցավոր ըլլալ

Յաջողութիվն որեվե բանի

Յառաջանալ ՝ գործի կամ որեվէ ասպարեզի մեջ

Յասմիկ

Յարգանք ստանալ

Յարդ

Յարդ ժողվել

Յարդ խուրձ կապուած

Յարդ ցանցնուած

Յարդանոց

Յարդարել

Յարձակում ՝ հիվանդի վրայ

Յարձակում գործել մեկուն վրայ

Յավելում

Յափշտակութիվն կամ առեվանգում կատարել

Յեսանաքար

Յեսանող

Յիմար ըլլալ կամ յիմարութիվններ ընել

Յիշողութիվնը կորսնցուցած ըլլալ

Յիսուս