Եթե երազիտ մեջ տեսել ես Ձ

Ձագ (կենդանեաց)

Ձագար

Ձախլիկ կամ թերածին

Ձախորդութիվն

Ձաղկել մեկը

Ձայն ՝ լսել

Ձավար ծեծել

Ձեռագիր

Ձեռագիր թղթատել

Ձեռագործ աշխատիլ

Ձեռնածու

Ձեռնակապ

Ձեռնամուշտակ

Ձեռնարկել ՝ նոր գործ

Ձեռնոց

Ձեռնոց Մաքուր

Ձեռնոց Կեղտոտ

Ձեռնոցը ձեռքի վրայ

Ձեռք

Ձեռք աղտոտ

Ձեռք բորոտ

Ձեռք իրարու մեջ անցած

Ձեռք լուալ

Ձեռք կնոջ

Ձեռք կտրուած

Ձեռք ճերմակ

Ձեռք մեծ

Ձեռք ուռած

Ձեռք պզտիկ եվ տձեվ

Ձեռբակալել մէկը

Ձեռբակալուիլ

Ձեթ