erazahan darak

Սպիտակեղենով Լեցուն դարակ

Երազահան Սպիտակեղենով Լեցուն դարակ

Երազում սպիտակեղենով լեցուն դարակ տեսնել նշանակում է  – Շուտափույթ մեծնալու նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *