erazahan dmak utel

Երազահան Գառ, Erazahan Gar

Երազահան Գառ

Երազում գառ տեսնել նշանակում է  – Շահ եվ ուրախութիվն է, ըստ ոմանց գառնուկի մորթով գայլերու (կեղծաորներու) հանդիպեիլ է:

Ժամանակակից Երազահան Գառ

Եթե արածող գառ ես տեսել, ուրեմն անհոգության ես տվել քեզ, ամենևին չկասկածելով, որ վտանգ է կախված վրադ:
Եթե մտադրվել ես մի լուրջ գործ ձեռնարկել, առայժմ հրաժարվիր այդ մտադրությունից:
Եթե ճամփորդություն ունես, հետաձ գիր:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *