Անդամազննութիվն կատարել

 – Դյուարբուժելի կամ անդարման հիվանդության ձեռք բերում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *