Այծեղջիվր

Աստուած քու բաներդ յիշեց, ու Ան պիտի հանէ քեզի տրտմութենէ,զի սիրելիներէդ տրտմութիվն կը հասնի քեզի:Կըսես թէ վերբ ինծի ճար կամ յաջողութիվն պիտի ըլլայ, եվ հիվանդութիվն կերեվի քեզի,բայց շուտով պիտի առողջանաս:Եթէ հեռավոր ունիս գայ եվ խնդիրքդ ի բարին կատարուի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *