erazahan dagax

Երազահան Դագաղ՝ Հորդ

 Երազահան Դագաղ՝ Հորտ

Երազում հորդ դագաղը տեսնելը նշանակում է – Ձեր գործած մէկ վատութեան մոռացումն եվ անյիշաչարութիվն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *