erazahan vard

Երազահան Վարդ: Erazahan Vard

Երազահան Վարդ

Երազում վարդ տեսնել նշանակում է – Նշան է սիրոյ եվ խնամութեան, երբեմն տխրութեան եվ ցավի:

Ժամանակակից Երազահան Վարդ

Վարդը սիրո և գեղեցկության խորհրդանիշն է։

Թոռոմած վարդը միայնության և տխրության նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *