erazahan naxatel mekin

Երազահան Նախատինք Ստանալ

Երազահան Նախատինք Ստանալ

Երազում նախատինք ստանալ նշանակում է – Պահուած գանձ մը պիտի գտնես եվ յարգուիս:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *