Erazahan Mis

Երազահան Միս: Erazahan Mis

Երազահան Միս

Երազում միս տեսնել նշանակում է  – Նեղութիվն, հոգ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *