Erazahan Jermakexen

Երազահան Ճերմակեղեն: Erazahan Jermakexen

Երազահան Ճերմակեղեն

Երազում ճերմակեղեն տեսնել նշանակում է – Կնոջ հետ յարաբերութիվն կունենաս:

<Ճերմակեղեն> – նշ. է սպիտակեղեն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *