erazahan ttu gilas

Երազահան Թթու Գիլաս

Երազահան Թթու Գիլաս

Երազում թթու գիլաս տեսնել նշանակում է – Վաղանցիկ հաճոյք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *