erazahan esh

Երազահան Էշ Տանդ Մեջ

Երազահան Էշ Տանդ Մեջ

Երազում էշ տեսնել տանդ մեջ նշանակում է – Շատ ցանկալի հիվը մը պիտի ունենաս, բայց անհաճոյ առաջարկ պիտի լսես անկէ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *