erazahan ez

Երազահան Եզ. Erazahan Ez

Երազահան Եզ

Երազում եզ տեսնել նշանակում է – Աներկիվղություն, շահ եվ քաղցր կյանք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *